سلام بچه ها

اومدم بگم برام دعا کنید

خیلی بدبختم

خیلی ضعیفم

خیلی حقیرم

خدایا من که اینطوری نبودم

به جرم کدوم گناهم این جوری مجازاتم میکنی

من آدمی بودم که کسی بهم توجه نکنه برم دنبالش؟

من آدمی بودم که کسی برام اهمیت و ارزش قائل نباشه التماسش کنم؟

من آدمی بودم که کسی بهم سلام نده بهش سلام بدم؟

خدای من تو رو به حق فرق شکافته علی مرتضی قسمت می دم منو ببخش ولی اگه نمی بخشی اگه گناهم خیلی بزرگه هر مجازات دیگه ای رو قبول دارم جز این همه حقارت و پستی و خواری.

خدایا بزرگی کن و کمکم کن بیام بیرون از این مخمصه

خدایا چرا اینطوری شد؟

هر چی بهش محبت می کنم، بی مهری می بینم.

هر چی بهش توجه می کنم، بی توجهی می بینم.

هر چی بهش کمک می کنم و هواشو دارم بیشتر از نظرش می افتم.

خدایا کجای کارم ایراد داشت؟

کجای کارم ظلم کرده بودم که حالا اینطوری داره بهم ظلم میشه؟

خدایا حتی با وجود اینکه دوستش داشتم و بدم می یومد کسی حتی بهش نگاه کنه همیشه میگفتم با اولی این طور باش اون طور نباش، محبت کن، بی مهری نکن، دلش رو نشکن، اگه دعوا می کرد میگفتم برو آشتی کن. گناه داره...

خدایا مگه خودش نگفت که اولی برام مثل بقیه بود مثل خواهر و برادر و ... ولی از وقتی با تو هستم و تو بهم یاد دادی کم کم بهش توجه همسرگونه می کنم، مگه خودش نگفت که اولی رو غیر از نظر مادی هیچ جوری تأمینش نمی کردم ولی حالا به تفریح و دلخوشی و آسایش خاطرش هم فکر می کنم.

مگه این من نبودم که رسم کادو گرفتن و هدیه دادن رو بهش یاد دادم.

اینا رو گفتم که یعنی حتی به همین اولی هم به نظر شخص خودم ظلمی نکردم، هیچوقت نخواستم و نمی خوام که حقش پایمال بشه ولی این چرا این طوری می کنه؟

چرا نمی فهمه؟

خدایا دلم میخواد همین روزا بیام پیش خودت

خدایا خستمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

بهم رحم کن خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بسه دیگه

تمومش کن

تمومش کن

تمومش کن

پی نوشت: شاید برای همیشه شاید برای مدتی نیام.

تو رو خدا دعام کنید.