10

دوستای گلم سلام

نظرات رو تائید کردم. تشکر از دوستانم که منو نصیحت می کنن و زندگی و سرنوشتم براشون مهمه.

و آآآآآآآآآآآآآآمااااااااااااااااا چشمک

جریان خواستگاری ما به چند سال قبل بر می گرده. سال 1388 بود که آقای مدیر به بهونه اینکه شبها دیر می شد و منو می رسوند اومد خونه مون. البته قبل از اون قضیه زندانی شدن و نظر سعید خان بود. چند شبی به خاطر مشکل کاری، قرار بود دیر بریم خونه. به مامان بابام گفتم که شبا دیر میشه و طرف خونه ما هم ماشین گیر نمی یومد، گفتم که آقای مدیر گفته این چند شب من می رسونمت. اونا هم قبول کردن البته اون موقع بابام اصلا در جریان نبود، مامانم می دونست فقط. شب اولی که قرار بود بیاد خونه مون به بابا گفتم که آقای مدیر گفته می خوام با پدرت آشنا بشم و می خواد امشب که منو رسوند بیاد داخل و شما رو ببینه. بابام شخصیت اجتماعی ای داره و گفت باشه. شب یادمه میوه گرفت و اومدیم خونه و با بابام همون دفعه اول حسابی مچ شدند. بابام خیلی از شخصیتش خوشش اومده بود و تعریفش رو می کرد. ولی مامانم خون خونش رو میخورد. حتی یادمه دعوام کرد که میوه آوردنش برای چیه؟ خلاصه اون شب گذشت و بعدش بابام هی می گفت بچه خوبی بود، غافل از این که این یه الف بچه، خودش دو تا بچه داره...تعجب

این شد که آقای مدیر با بابا دوست شدن یکی دو شب دیگه هم اومد. بابام خیلی تعریفش رو می کرد و به شوخی گفت فکر کنم این آقای مدیر یه فکرایی به سر داره. تا بابام اینو گفت و دل من غش و ضعف می رفت، مامانم گفت این آقای مدیر زن داره و دو تا بچه داره. یه دفعه بابام سگرمه هاش رفت تو هم ولی چیزی به روش نیاورد. خیلی از دست مامانم عصبانی بودم، مامانم دیده بود که بابام خوشش اومده ازش، اینو گفت که حساب کار بیاد دستش و هی جلوی من ازش تعریف نکنه. دیگه بعد از اون شب بابام هیچ وقت در مورد آقای مدیر حرفی نزد.ناراحت

بعد از اون چند شب، چند وقت بعدش ماجرای سعید و نظرش و اون سه روز زندانی بودن من پیش اومد و قضیه مسکوت موند. تا اینکه زمستون همون سال پدر و مادرش اومدن خونه ما. دفعه اولی که اومده بودن چیزی از خواستگاری نگفته بودن و گفتن که آقای مدیر از شما خیلی تعریف کرده، و ما اومدیم که با شما آشنا بشیم.توی این جلسه اول مامانم اصلا حرف نزده بود، حتی یه کلام. بابام هم که بنده خدا چیزی نمیتونست بگه چون اونا خواستگاری نکردن، فقط گفته بودن اومدیم آشنا بشیم.

دفعه بعدی که اومدن قضیه رو گفته بودن که مامانم داغ می کنه و میگه شما خجالت نمی کشید که برای مردی که زن داره و بچه داره میاین خواستگاری. دفعه آخرتون باشه و دیگه نیاین و ... بنده خدا پدر آقای مدیر که همش سرش پایین بوده و نگاه نمی کرده، ولی مادرش می گه حالا که این دوتا همدیگه رو می خوان ما باید به حرفشون گوش کنیم. یه وقت نشه خدای نکرده کاری کنن که آبروی هر دو خانواده بره. ولی مامانم گوشش به این حرفا بدهکار نبود.

شاید بگین چطور شد که پدر و مادرش اومدن خواستگاری و زن اول می دونست یانه؟ زن اول می دونست که بین من و آقای مدیر چی هست و آقای مدیر بهش گفته بود و به قول خودش رضایتش رو گرفته بود ولی نه به این آسونی ها که من اینجا می نویسم. آقای مدیر اول به مادرش گفته بود، بعد مادرش کم کم به عروسش گفته بود، عروس و مادر شوهر خیلی رابطه شون خوبه خیلی زیاددددددددتر از اونی که شما فکرش رو بکنید. بعد خانوم اولی می گه که مگه من چی کم دارم؟ که بره زن بگیره؟ مادر شوهر بهش میگه ببین اگه تو بخوای لج کنی اینم میره پنهانی کاری می کنه و دیگه به تو نمی گه راستش رو، ولی اگه تو رضایت بدی دیگه لازم نیست از تو پنهون کاری کنه. بهش میگه که باید میدون رو نبازی. با لج و لجبازی تو شوهرت بیشتر طرف اون دختر جذب میشه و تو نباید اجازه بدی که اینطوری بشه. خلاصه به عروسش میگه به شوهرت بگو که به شرط این که من هیچی کمبود نداشته باشم و به من و بچه هام مثل همین الان رسیدگی بشه و من خلائی احساس نکنم من کاری ندارم برو ده تا زن بگیر. ولی حق من زیر پا نشه. یعنی مادر آقای مدیر واقعا هوشیارانه کاری می کنه که به نفع همه باشه، به نفع خانوم اولی، به نفع آقای مدیر حتی به نفع من. من خودم شخصاً از زندگی پنهانی متنفرم. درسته که اگه زن دوم بشم جامعه و فامیل یه نگاه بدی به من دارن ولی من همین طرز نگاه و طرز تفکر رو قبول دارم ولی پنهانی زندگی کردن رو نه!

خلاصه کم کم زن اولی راضی میشه. ولی آقای مدیر هم این وسط بی نقش نبوده، همش از من تعریف کرده، گفته دختر با خدایی هست، با تو دشمنی نداره، با حجابه، با سواده، و ... خدایی من همیشه که تعریف می کرد سر یه مسئله ای با خانوم اولی حرفش شده بهش می گفتم برو باهاش آشتی کن، گناه داره، راستش هم در قبال اون زن نمی خواستم گردن بسته باشم هم اینکه فکر می کردم اگه از الان یاد بگیره با خانومش درست رفتار کنه بعدا با من هم درست رفتار خواهد کرد، و دیگه اینکه میگفتم یه وقت نشه زنش از چشم من ببینه و بگه شوهرم رو هوایی کرده و آهی چیزی بکشه و آهش دامن منو بگیره. خلاصه همیشه می گفتم هواشو داشته باش. و خدایی آقای مدیر هم گوش می کرد. خیلی فرق کرده بود. جمعه ها به جای اینکه همش بره ختم و جلسه شورای محل و ... بعضی وقتا با خانوم بچه ها و مادرش اینا می رفتن گردش و به من می گفت بخاطر اینکه تو گفتی اومدم، (منم تو دلم می گفتم آره جون عمه ات، دلم می سوخت که من تنهام و اونا با همن ولی خوب چیزی نمی گفتم نمی تونستم بگم) مثل حسنا بانو که می گه شوهرش وقتی قهر بوده نذاشته بمونه که یه وقت کسی فکر نکنه که سوءاستفاده می کنه، منم وقتی دعواش می شد بهش می گفتم برو آشتی کن. تا فکر نکنه من از دعوای اونا لذت می برم.

خلاصه اینکه کم کم خانوم اولی راضی می شه و حتی میگه بهش زنگ بزن من باهاش صحبت کنم و آقای مدیر به من گفت ولی من نذاشتم. گفتم چی بهش بگم؟ می ترسم. میگفت نترس با هم حرف بزنید خوبه، ولی من نذاشتم. حتی می گفت یه روز می برم هر دو تون رو بیرون با هم حرف بزنید. گفتم نه. می ترسیدم تا الانم باهاش حرف نزدم می ترسم.

خلاصه هر بار که اومدن پدر و مادر من قاطعانه جوابشون کرد. باباش بعد از دو سه دفعه دیگه نیومد. مادرش میومد ولی از اونا اصرار از پدر و مخصوصا مادر من انکار.

هرسال یه بار بهار می یومدن یه بار هم طرفای زمستون و هر دفعه هم سه چهار بار پی هم می یومدن ولی اینا راضی نمی شدن. و منو نصیحت می کردن، دعوا می کردن که ولش کن. من ولی قاطعانه بهشون گفتم نمی تونم ولش کنم. بهشون گفتم اگه شما راضی نیستید باشه من با آقای مدیر ازدواج نمی کنم ولی شخص دیگه ای اگه به نام خواستگار تو این خونه بیاد خودم با اردنگی می ندازمش بیرون. حوصله ندارم. این شد که یکی دونفری که خواستگاری اومدن مامان خانمم اصلا به من نگفته و جوابشون کرده.

این اومدن رفتن های بی نتیجه و بی حاصل ادامه داشت تا این که رسید به سال 1390.

پارسال خیلی اومدن رفتن. و ناگفته نمونه که در بین اومدن رفتن های پدر و مادرش خودش هم چند باری اومد تنهایی با پدرم صحبت کنه ولی پدرم چنان با نرمی و ملایمت و منطق کوبنده، جواب رد بهش داده بود که نتونسته بود چیزی بگه. یادمه میوه هایی که می آورد رو مامانم نمی خورد، می فرستاد برای همسایه ها!

خلاصه سال 90 اومدن و رفتن و باباش چند بار تنهایی رفته بود مغازه بابام. باباش هم با بابام خیلی زود دوست شده بودن. باباش درد دل کرده بود و گفته بود که ما زن اولش رو این طوری براش گرفتیم و بابام گفته بود اشتباه از خودتون بوده، و باباش گفته بود اگه اشتباه از خودم نمی بود هرگز براش نمی یومدم خونۀ شما خواستگاری.

بالاخره خودم دست به کار شدم و یه نامه نوشتم برای بابام و همه حرفام رو زدم، گستاخانه گفتم دوستش دارم، گفتم نمی تونم بدونش زندگی کنم، گفتم اون آدم خوبیه، صرف به خاطر اینکه زن داره که نمیشه همه خوبیهاش رو نادیده بگیریم، گفتم و گفتم و ... بعد از او بابام گفت کاری باهات ندارم. خودت می دونی و زندگیت، حالا بابام از سر دل هم که شده راضی شد ولی مامانم نه. گریه می کرد، دعوا می کرد، فحش می داد، برام مثال میآورد از کسایی که ازدواج دوم ناموفق  داشتن، مثال از دخترای فامیل می زد که ببین بقیه چطوری با عزت و افتخار شوهر کردن ولی تو می خوای آبروی ما رو ببری با شوهر کردنت. ولی من راضی نمی شدم که دل ازش بکنم. یعنی تصمیم می گرفتم ولی عملی در کار نبود. به خودش هم میگفتم هیچکس راضی نیست، میگفت عیبی نداره بذار زمان راضی شون می کنه، میگفت منو که بشناسن خود به خود رضایت می دن، راستش هم همین بود، بابام بعدها یه روز گفت اگه زن نداشتی همون جلسه اول دخترمو بهت می دادم چون رفتار خودت و پدرت رو دیدم و آدم های خوبی هستید. خلاصه هی جواب رد و هی دوباره خواستگاری و هی گریه های شبانه من. بچه ها باورتون نمیشه هیچ نمازی نمونده که نخونده باشم، هیچ دعایی نمونده که نخونده باشم، هیچ نذری نمونده که نکرده باشم. خیلی از خدا خواستم، یادمه شبهای قدر از خدا میخواستم کاری کنه که سرنوشت من اگه با کس دیگه ای پیوند خورده، عوض بشه و با آقای مدیر یکی بشیم. اونم مثل من، شبهای قدر و شام غریبان محرم و خلاصه شبهایی که بزرگ و عزیز بودن ما دوتا دعامون فقط همین بود که با  عزت و آبرو به هم برسیم.

خلاصه اینکه امسال خانوم اولی گفت خودم می رم خواستگاری. البته پدر و مادر من فکر می کنن که اون رو مجبور کردن ولی من در جریان هستم و می دونم اجباری در کار نبوده. آقای مدیر پارسال یه سفر کاری بازم رفته بود خارج از کشور و سه ماه موند. تو این سه ماه از چت یاهو و اسکایپ استفاده می کردیم و باهم حرف می زدیم و گفت که تو این سه ماه اصلا فکر نکردم اومدم کشور دیگه و غریب و تنها هستم، گفت اینقدر که با تو حرف زدم فکر می کردم عروسی کردیم و باهم زیر یه سقفیم، راست میگه بیشتر از اینی که اینجا بود با هم در تماس بودیم. اونجا میگه یکی از همراهاشون پرسیده بوده که با کی این همه حرف می زنی، اینم گفته که خانوممه. گفته چی کاره است؟ گفته استاد دانشگاه!!!سبزتعجبخجالت میگم چرا این طوری گفتی؟ میگه مگه قرار نیست استاد دانشگاه بشی؟ (یادمه یه بار گفتم دوست دارم استاد دانشگاه بشم و گفت که کمکت می کنم که به آروزت برسی. وقتی لیسانس تموم شد حتما باید فوق بخونی و بعدش هم استادت می کنم)خیال باطل بعد از اینکه از این سفر کاری برگشت روحیه اش به کلی خراب بود، همش میگفت پس کی این رابطه پنهانی تموم میشه، من دلم نمی خواد این طوری با تو باشم، خلاصه خیلی فکر می کرد، مریض شد، لاغر شده بود، این بود که خانوم اولی گفته چی شده و اینم گفته که تو خودت می دونی چی شده؟ و اونم گفته اگه بخاطر اونه خب برید خواستگاری. خانوم اولی از خواستگاری ها فقط آخریا رو یکی دو موردش رو می دونسته گویا. مادر آقای مدیر گفته بهش نگید وقتی که شد کم کم بهش میگیم. از الان بهش فشار میاد همش فکر می کنه. خلاصه چند وقت از بازگشت آقای مدیر گذشت که یه روز گفت بابام رفته مغازه پیش بابات. گفتم چه بی خبر. گفت خانوم اولی بهش گفته برید خواستگاری دیگه تمومش کنید. گناه داره شوهرم آب شده، شده پوست و استخون و .... گفته از این که در بیم بلا باشیم همه مون بهتره که تو خود بلا باشیم.سوالتعجب خلاصه این شده که باباش با خوشحالی میره پیش بابام میگه منو عروسم فرستاده ولی زهی خیال باطل که بابام و مامانم باور کنن. واقعا هم جای تعجب داره و نمیشه راحت باور کرد. ولی من و آقای مدیر و خانوم اولی و پدر مادر آقای مدیر می دونیم که این معجزه رخ داده و واقعیت داره. ولی بازم بابام قبول نکرد.

تا اینکه خانوم اولی خودش چادر چاقچور کرد اومد با مادر آقای مدیر خونه مون!!!تعجب روزی که قرار بود بیاد آقای مدیر به من گفته بود و خودش اونا رو رسوند تا دم در خونه ما ولی خودش نیومد. در زدن، فقط من و مامانم خونه بو دیم رفتم در رو باز کردم استقبال گرمی ازشون کردم ولی قلبم داشت می یومد تو دهنم اولین بار بود خود واقعی خانوم اولی رو می دیدم قبلا فقط عکسش رو دیده بودم، خلاصه با مادر آقای مدیر اومدن و مامانم بازم دعوا کرد و حتی به اون بیچاره گفت تو بی عرضه ای که نتونستی شوهرت رو نگه داری. جالب بود که اصلا عصبانی نشدن، یعنی به روی خودشون نیاوردن، گفت من به خاطر دل شوهرم این کار رو می کنم. نمی تونم ناراحتی شو ببینم و بی خیال باشم. نمیدونم اینار و آقای مدیر بهش یاد داده بود یا خودش می گفت. دیدم مامان دعوا راه انداخته رفتم زنگیدم به بابام گفتم اینا اومدن چی بگیم بیا خونه. گفت من نمیام، برو بهش بگو فردا بیان، پنجشنبه بود که اومده بودن، گفت بگو جمعه بیان. همه شون باشن. شرایطم رو میگم. گفتم باشه. و خوشحال به مامانم گفتم و مامانم با یک سیلی جانانه حرفم رو جواب داد. تو این مدت علاوه بر خواستگاری های مکرر پدر و ادرش، دوباره آقای مدیر زنگ زد، خودم تو خونه باهاشون حرف زدم و بالاخره گفتن باشه. بگو بیان ولی ما شرایط سنگین می ذاریم اگه  تونست خوب وگرنه بره پی کارش. اینو هم بابام گفت مامانم که هنوزم میگه من راضی نیستم. خلاصه در برخورد اولم با خانوم اولی حسابی خجالت کشیده بودم. اونو نمی دونم چون اصلا نتونستم نگاهش کنم. خلاصه رفتن و فرداش اومدن بازم.

باباش و مامانش و خانومش ولی خودش دوباره بیرون تو ماشین نشسته بود و نیومد. حرفا زده شد و بابام به خانومش گفت تو الان این طوری می گی ولی نمی تونی عمل کنی، وقتی یکی بیاد و شوهرت رو مجبور باشی باهاش نصف کنی نظرت عوض میشه، دشمنی اون وقت شروع می شه، ولی اون اصرار داشت که من مشکلی ندارم. برخلاف اینکه من فکرمیکردم شاید زیاد حرف نزنه، در جواب همه سوالات بابام طرف آقای مدیر و منو گرفت و با جرات می گفت من مشکلی ندارم. و خیلی ها هستن که دو زنه هستن و خیلی ها پنهان این کارو می کنن شوهر من بهم گفته و اجازه گرفته و منم راضی هستم. خلاصه این شد که موند تعیین کردن خرج و مخارج عروسی و تاریخ عقد و عروسی که بابام گفت بعدا در موردش حرف می زنیم. یعنی فعلا بابام فقط گفته اگه بتونین شرایط ما رو بپذیرین باشه ولی معلوم نیست شرایطش چی باشه. بعد از اون آقای مدیر دو بار رفت مغازه پیش بابام و باهاش حسابی درد دل کرده و بابام گفته که من تو رو قبول دارم ولی حیف که زن داری. خلاصه این شد داستان زندگی من تا امروز.

حالا آقای مدیرداره یه خونه بزرگتر درست می کنه و بعدش قرار بیاد و در مورد شرایط سنگینی که بابام قرار بذاره و مخارج و روز تاریخ عقد و عروسی حرف بزنن.

/ 14 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
...

عزیزم امیدوارم از حرفام ناراحت نشده باشی من نمی دونستم قضیه انقدر جدی شده که خونه هم داره براتون میسازه من فکر کردم فعلا تصمیم قطعی نگرفتی ایشالله خوشبخت بشی گلم تو دختر با ایمانی هستی حتما خدا کمکت کرده بوس

س

جالب بود .خوب مینویسید ظاهرا عشق عمیقی وجود داره . همه رو حوندم .منتظر ادامه ماجرا هستم . اگر برای مطالب رمز نوشتی بهتره اون جملات که در قسمت معرفی وبلاگ نوشتی عوض بشه. چون ادم های کمی هستند که زن اول بره خواستگاری زن دوم

فاطمه

سلام گلم ایشالا هرچی خیره برات پیش بیاد عزیزم

طاهاره

اینکه خدا تا حالا جواب دعاهاتو نداده شاید صلاحت در اینه که نرسید بهم. به زور چیزیو از خدا نخواه چون میده ولی بدموقعی میگیره که داغ نبودنش آدمو داغون میکنه.نمیخوام آیه یأس بخونم ولی سرگذشت حسنا جون و همسر دوم و هووشو میخونی دیگه؟اونام خانوماشون مثلا رضایت داده بودن ولی تا یه اندازه طاقت آوردن.احتمالا بهانه گیریای هووی شما هم زود شروع میشه مخصوصا وقتی قراره تو یه خونه باشید.توجه های شوهرتو به شما میبینه و بخودش نمیبینه شاید از نظر مالی تأمینش کنه ولی از نظر عاطفی چی؟ اصلا خودت چی؟فکر میکنی طاقت بیاری؟عسلو ببین تحمل اینکه آرش اسم زن سابقشم بیاره نداره تو میتونی حضور اونو تحمل کنی؟یه کم بیشتر فکر کن شاید در آینده زندگی این مدلی عاشقانه نداشته باشی ولی امکان اینکه آرامش بیشتری داشته باشی هست.منکه میدونم شما حرفای منو گوش نمیدی و حرف دلتو گوش میدی[چشمک]

سوگند

و اینکه اسم بلاگت درست نیست شما به قدر یه عمر دیر رسیدی به قدر عمر یه زندگی و این چیز کمی نیست

سعیده

خونه بزرگتر؟؟؟ باهم زندگی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شبنم

مرسي شيدا بابت رمز به نظرم اين رابطه هر سه نفر يه جورايي زجر كشيدن .حالا هركدوم به فراخور خودشون فقط اميدوارم با درايتي كه به كار مي بري وقتي ساكن مي شين بالانش زندگي حفظ بشه كه ميدونم ميتوي

واژه

شیدا جااان فک کنم حرف ناگفته ای باقی نمونده و نصیحتی هم نیست که نشده باشی ... عزیزم موقعیت نادرستی برای شما و اون زن به وجود اومده ... یه کم فکر کن که شاید اینااا ازمایش الهی باشه .. من با لیدا متاسفانه خیلی موافقم . . .حتمن اون زن تو موقعیتی قرار داره که ناچاره که تحمل کنه و اعلام رضایت!! دوست خوبم من جای شما نیستم که احساسات شما رو درک کنم حتمن گذشتن از اقای مدیر خیلی سخت ه که با وجود تمام نارضایتی های مادر و پدرت بازم پا فشاری می کنی !! ولی زندگی زناشویی چیزی فراتر از این روابط ه .. مردها بعد از ازدواج چهره واقعی خودشون رو نشون میدن ... همیشه نگران خیانت مجدد خواهی بود ... به زندگی عسل خانوومی نگاه کن و درس عبرت بگیر .. کاش به خاطر دل اون زن از دل خودت می گذشتی .. قصدم ناراحت کردنت نبود .. ببخشید می دونم که خیلی میان و نصیحتت میکنن و شاید ناراحت بشی ولی ... از خدا می خوام که معجزه کنه و کمکت کنه تا در راه درست قدم برداری [لبخند]

هشو

عجب شرایط سختی. امیدوارم هرچی بهتره پیش بیاد برای همتون[چشمک]

حورا

قراره توی یک خونه زندگی کنید؟؟؟؟؟ باعث مشکلات بیشتر نمیشه؟ پیشنهاد کی بود که برید توی یک خونه؟؟؟ به نظرم اصلا درست نیست.